Panel používateľa

BROS Spray proti mravcom 150 ml

BROS Spray proti mravcom 150 ml

Hodnotenie produktu: Zatiaľ bez hodnotenia. Buďte prvý!

Vaše hodnotenie:

Aerosol účinne likviduje všetky druhy mravcov. Špeciálne zloženie zaručuje univerzálnu pôsobnosť výrobku: okamžitú likvidáciu hmyzu a dlhodobý účinok v mieste použitia.

2,59 € s DPH

Dostupnosť: na sklade
skladom: 8 ks

Návod na použitie
Zavrite dvere a okná. Pred použitím zatriasť. Vo vzdialenosti asi 30 cm nastriekať priamo na miesta, v ktorých sa hromadia mravce, ako aj na ich skrýše (špáry, štrbiny atď.). Nepoužívajte na silne znečistené, porózne alebo savé materiály. Po vykonaní dezinsekcie odíďte a nechajte miestnoste zatvorenú ešte aspoň 15 min. a následne starostlivo prevetrajte.

Bezpečnostné opatrenia:
Pred použitím si prečítajte návod na použitie. Biocídny výrobok, používajte bezpečne.

Nebezpečenstvo:

  • H222 Mimoriadne horľavý aerosól.
  • H229 Nádoba je pod tlakom: pri zahriatí sa môže roztrhnút
  • H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
  • P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
  • P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
  • P211 Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia.
  • P251 Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.
  • P410+P412 Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 o C.
  • P260 Nevdychujte aerosóly.

Odneste z miestnosti potraviny a domáce zvieratá. Zakryte akváriá. Počas dezinsekcie nejedzte a nepite. V miestnosti môže zostať len osoba vykonávajúca postrek.

Prvá pomoc:
Zaistite dostatočný prístup čerstvého vzduchu. Vypláchnite oči prúdom vody, pokožku umyte vodou a mydlom. V prípade požitia alebo zdravotných ťažkostí vyhľadajte lekára. V situáciach, kedy je potrebná iná ako lekárska pomoc uvedená v doporučeniach, kontaktujte: Národné toxikologické informačné centrum v Bratislave, tel.č.: 02/547 741 66. Vedľajšie účinky nie sú známe.
Zneškodnite tento materiál a jeho obal v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu.

Účinná látka:
deltametrín 0,05% (0,05 g/100 g); tetrametrín 0,2% (0,2 g/100 g); piperonyl butoxid/PBO 0,6% (0,6 g/100 g).

Obsahuje ťažký benzín s nízkou teplotou varu.

Nová otázka k produktu

* (Povinné)

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info