Killmethrin 2,5WP 5x10g

Kód: 67034
€5,10 / ks €4,25 bez DPH
Skladom (8 ks)

Prípravok proti lietajúcemu a lezúcemu hmyzu, veľmi účinný proti komárom aj osám.

Detailné informácie

Podrobný popis

Insekticídny zmáčateľný prášok určený k aplikácii postrekom proti lietajúcemu a lezúcemu hmyzu s rýchlou a okamžitou reakciou a dlhodobým účinkom.

Účinná látka: Deltamethrin
Obsahuje: Deltamethrin 2.538%, Sodium dodecylbenzenesulfonate 3%, Sodium Lauryl sulfate 2%, Pomocné látky 100% cps
Formulácia: zmáčateľný prášok (WP)
Biocídny prípravok (insekticíd) pre neprofesionálne použitie.

VÝHODY POUŽITIA
- rýchla a okamžitá reakcia
- dlhodobý účinok
- pôsobí kontaktne
- účinná látka sa neodparuje

NÁVOD K POUŽITIU (účel použitia)
Produkt sa riedi vo vode v pomere 1:100. Pri použití 1 litrového postrekovača nalejte do nádržky asi 200 - 300 mililitrov vody, pridajte 10 g prípravku a premiešajte.
Doplňte vodou do 1 litra. Dobre premiešajte, postrekovač natlakujte a aplikujte postrekom v dávkach 50 ml nariedeného prípravku na každý m2 ošetrenej plochy, t.z. 1l zarobeného postreku na 20m2 .
Zriedený roztok aplikujte pomocou nízkotlakového rozprašovača (ručný alebo ramenný postrekovač).
Aplikácia sa musí vykonať v pásme so šírkou 0,1 m na ošetrovaných povrchoch. Počas aplikácie nepretržite miešajte.

Lietajúci hmyz: Lokálna aplikácia na miesta, kde lietajúci hmyz zvykne odpočívať. Roztok sa aplikuje napr. na parapety, nosníky, rúry, steny.

Lezúci hmyz: Postrek aplikujte priamo na hmyz, na miesta výskytu a predpokladaného výskytu, na jeho cestičky a do jeho úkrytov, v trhlinách a štrbinách. Roztok sa nanáša do trhlín a štrbín, rohov, za a pod nábytok a na iné malé miesta, kde sa hmyz zvyčajne skrýva.

BIOCÍDNE PRÍPRAVKY POUŽÍVAJTE BEZPEČNE. PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE ÚDAJE NA OBALE A PRIPOJENÉ INFORMÁCIE K VÝROBKU.

Klasifikácia prípravku:

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: ametoctradin (CAS no.: 865318-97-4), 1,2-benzisothiazolin-3-one solution (CAS no.: 2634-33-5), 2-methyl-isothiazolin-3-one (CAS no.: 2682-20-4)

klasifikácia podľa nariadenia (ES)
Vážne poškodenie očí / podráždenie očí, kategória 1 H318
Nebezpečné pre vodné prostredie - akútne nebezpečenstvo, kategória 1 H400
Nebezpečné pre vodné prostredie - chronické nebezpečenstvo, kategória 1 H410
 
Výstražné piktogramy (CLP): GHS05 GHS09
Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO
Výstražné upozornenia:
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí
H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami

Prevencia:
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102 Uchovajte mimo dosahu detí.
P103 Pred použitím si prečítajte etiketu.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P305+P351+P338 Po zasiahnutí očí: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P310 Okamžite volajte lekára, Toxikologické informačné centrum
P391 Zozbierajte uniknutý produkt.
P501 Zneškodnite obsah/nádobu na skládku nebezpečného odpadu alebo odovzdajte na likvidáciu subjektu, ktorý má oprávnenie na zber, recykláciu a zneškodňovanie prázdnych obalov, v súlade s platným zákonom o odpadoch.

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole:

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole: