PROTECT HOME pena proti osám a na osie hniezda 600 ml

Kód: 5999461176
€10,80 / ks €9 bez DPH
Skladom (>10 ks)

Pena proti osám, na osie hniezda a proti sršňom a ich hniezdam.

Detailné informácie

Podrobný popis

– Penová bariéra chráni pred útokmi ôs a sršňov pri aplikácii
– Pena preniká do štruktúry hniezda
– Okamžitý a dlhotrvajúci účinok a efekt
– Dosah až 4 metre

Účinná látka: Chrysanthemum cinerariaefolium extrakt z otvorených a dospelých kvetov, Tanacetum cinerariifolium získaný pomocou superkritického oxidu uhličitého 0,15g (zodpovedajúci extraktu z pyrethra 50%: 0,30g)

Pena je insekticídny aerosól so silným smrtiacim účinkom na báze pyretrínov rastlinného pôvodu a piperonylbutoxidu.

Pyretríny rastlinného pôvodu zaručujú výrobku silný smrtiaci účinok (knock down) a piperonylbutoxid zvyšuje účinnosť ošetrenia tak, že po niekoľkých sekundách vyvolá smrť všetkých ôs a sršňov, ktoré sa nachádzajú v hniezde.

Osobitná penivá formulácia je špeciálne vyvinutá na zahalenie hniezda do hustej peny, pričom sa hmyz nedostane von a zvýši sa čas jeho kontaktu s insekticídom.

Vďaka tejto formulácii a špeciálnemu výdajnému ventilu, ktorým sa dá dosiahnuť prúd až 4 metre, je možné bezpečne ošetrovať osie a sršnie hniezda, ktoré sa obvykle nachádzajú na ťažko prístupných miestach (podkrovia, parapety, dutiny múrov, skrinky so žalúziami a ďalšie domáce a verejné priestory)

BIOCÍDNE PRÍPRAVKY POUŽÍVAJTE BEZPEČNE. PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE ÚDAJE NA OBALE A PRIPOJENÉ INFORMÁCIE K VÝROBKU.

klasifikácia podľa nariadenia (ES)
Aerosól, kategória 1
Nebezpečné pre vodné prostredie – chronické nebezpečenstvo, kategória 2 H411

Výstražné piktogramy (CLP): GHS02 GHS09
Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO
Výstražné upozornenia:
H222 Mimoriadne horľavý aerosól.
H229 Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.
H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Prevencia:
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102 Uchovajte mimo dosahu detí.
P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P211 Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia.
P251 Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P391 Zozbierajte uniknutý produkt.
P410+P412 Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50°C.
P501 Zneškodnite obsah/nádobu na skládku nebezpečného odpadu alebo odovzdajte na likvidáciu subjektu, ktorý má oprávnenie na zber, recykláciu a zneškodňovanie prázdnych obalov, v súlade s platným zákonom o odpadoch.

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole:

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole: